Sportongeval

Sportongevallen

Omschrijving:

Alle ongevallen of kwetsuren door het clublid van Zeehaven Zeebrugge opgelopen tijdens het beoefenen van de voetbalsport, zowel op trainingen als wedstrijden.

Wat te doen bij een sportongeval:

Stap 1

a. De speler consulteert zo vlug mogelijk na het oplopen van een blessure een dokter. Hij  neemt  daarbij het formulier ‘ongevallenaangifte‘ mee, met daarop het kleefbriefje van zijn eigen ziekenfonds. Het formulier is te verkrijgen op de club.
– Zorg dat de arts de zijde ‘Medisch Getuigschrift’ volledig en correct invult.
– De arts zet, wanneer er ook maar een vermoeden van noodzakelijkheid is, ‘JA’ bij ’tussenkomst Kinesitherapeut’ en aantal beurten. Gebeurt dat niet, kan kiné enkel NA toelating van de bond.
Ook verlenging en meer beurten moeten tijdig worden aangevraagd, met kopie van voorschrift van clubsecretaris.  Kiné  beurten voor de  datum van  toelating van de  bond worden helemaal niet vergoed. Ook niet bij minder dan 15 dagen sportactiviteit en NA het hernemen hiervan.
b. De speler bezorgt het formulier zo vlug mogelijk aan de club secretaris, die nog de tijd moet hebben  om het op te sturen naar de bevoegde instanties van de KBVB. Het document moet binnen de 14 werkdagen toekomen bij deze instanties.
c. Diegenen die een beroep uitoefenen, moeten hun juiste beroep, naam en adres van de
werkgever ook invullen op de juiste plaats van het aangifte formulier.
d. De secretaris of gerechtelijke correspondent van Park FC Houthalen stuurt het volledig ingevulde document naar de VFV/KBVB, dienst FSF/Arena te Brussel.

Stap 2

e. Na ongeveer twee weken ontvangt de secretaris of gerechtelijke correspondent van de club een geneeskundig getuigschrift van herstel, samen met een dossiernummer. Hij bezorgt dit aan de betrokken speler.
f. Dit getuigschrift van herstel dient bij hernemen van de sportactiviteiten en/of genezing
ingevuld te worden door de geraadpleegde dokter of kinesist.
g. De speler of ouders brengen dit getuigschrift samen met de nodige bewijsstukken voor de tussenkomst (o.a. originele uittreksels, kwijtschriften van tussenkomst van de mutualiteit, facturen apotheker) binnen bij de secretaris of gerechtelijk correspondent van Zeehaven Zeebrugge.
h. Deze stuurt alles opnieuw naar de VFV/KBVB, dienst FSF/Arena. Pas na het registreren van dit getuigschrift, wordt het verbod op spelen en trainen opgeheven. M.a.w. een geblesseerde speler mag – indien een dossier sportongevallen werd opgezet – pas opnieuw beginnen trainen en spelen NADAT het getuigschrift van herneming werd opgestuurd naar VFV/KBVB, en vanaf de hierop vermelde datum van herneming.
i. Alle terugbetalingen vervallen vanaf hernemen van de activiteiten – ook Kiné beurten.

Stap 3

j. Het bedrag van de aanvaarde tussenkomst wordt op de lopende rekening van Zeehaven Zeebrugge gestort, ongeveer twee maanden nadat eerst een uittreksel van tussenkomst aan de gerechtelijke correspondent of secretaris werd bezorgd.
k. Nadien ontvangt de speler dit bedrag d.m.v. overschrijving op de eigen bankrekening of cash – na overleg met de secretaris of gerechtelijke correspondent van de club. Het FSF houdt bij elk voetbalongeval automatisch een vast bedrag af voor administratieve kosten, dit is momenteel ongeveer 11,00.

Te onthouden:

a. Het formulier “aangifte van ongeval” moet binnen 14 werkdagen opgestuurd worden
b. Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald (vb geen éénpersoonskamer)
c. Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur van de medicatie (kasticket is onvoldoende)
d. Steeds een klever van de mutualiteit bij hebben (op formulier kleven)
e. Formulieren zijn te verkrijgen op de club (o.a. bij kantinepersoneel)

Zeehaven Zeebrugge
Jeugd Zeehaven Zeebrugge
Sponsors

Port of Zeebrugge

Artes Depret

Middlegate Europe

WET OP PRIVACY

Zeehaven Zeebrugge publiceert foto’s over hun activiteiten via verschillende communicatiekanalen. Je kan altijd vragen om jouw foto te verwijderen via wimbaertzb@hotmail.com.